Qaraim languages and literatures and Karaism

Qaraim languages and literatures and its Archive Blog Qaraim Tili

QARAIM LANGUAGES AND LITERATURES ONLY

The Qaraim (Karaites) are a religious and cultural group made up of individuals who adhere to the tenets of the Old Testament of the Hebrew Scriptures alone. Their ethnic and religious roots have been a subject of ongoing discussions to the present day.

Over the centuries they have developed their own spiritual and secular literature, creating their own distinct dialects apart from the standard forms of the languages in the areas in which they've lived.

The question is still open as to whether these dialects can be considered independent languages, since they have their own written traditions. These dialects include: Qaraite Hebrew of Constantinople, Qaraite Turkic (several dialects of Crimea, Lithuania, Ukraine), Qaraite Arabic, Qaraite Aramaic, Qaraite Greek of Turkey and the Qaraite Persian dialects.

The number of literary works written in these dialects is enormous, and has hardly been explored. Due to the efforts of their religious opponents, such as the Pharisees, the Qaraim were labeled as an insignificant and unimportant sect.

Since the discovery of the Cairo Geniza, the Dead Sea Scrolls and the Avraham Ben Shemuel Firkovich collections, anthropologists and lingusts no longer consider the Qaraim as such anymore. Qaraim studies have become a hot topic in academic circles, but despite this recent revival of interest in the Qaraim, the linguistic and literary aspect of Qaraim culture remains largely unexamined. This blog is focused SOLELY upon research involving the examination and restoration of the LANGUAGES and LITERATURES of Qaraim.

Monday, September 27, 2010

Zemerler Karay Sezinde Luckada 1930-Ne Bıla Utralayım-Tzidi Ribbi İchak uvlu Avrahamnın, Troktan

Zemerler Karay Sezinde Luckada 1930-Ne Bıla Utralayım-Tizidi Ribbi İchak uvlu Avrahamnın, Troktan

Ne bıla utrulayım
Seni Biyim, Tenrim,
Kurbanım ornuna
Yalbarsın sana ernim.


Tizet mana ızım,
Tefillege tursam,
Bolhın bolusluhum
Isimde men talsam.

Biyim Yaratuvcum,
Bosat Yazıhımnı,
Keter avurluhum
Tapma azıhımnı.

Bakkın Sen kuluna,
Acuvlandın da ese,
Al canım ez alnına
Yazıklı da ese.

Ulluluhun kergiz,
Bar dusmanlarına,
Ki Umsunctur Sen
Bar isanuvcularına.

Kiple yarlılarnı,
Usayt tellilerni,
Galut bolhanlarnı
Yomdar biyim alarnı.

Sunday, September 26, 2010

Men Barım Karai...J. Malecki

Men Barım Karai...J. Malecki

(Ornunda statıstikanın).

Men barım Karay da Karaynın adın
Bek abaıleım bar üriagimbia;
Zınharlamahlarıba Karay obelernin
Üliaşinirm karındaşımba.

A zınharlaredliar alar bizge bunu,
Ki biz ulanları Anan ol Nasinin,
Ki köp yuzyıllıhlar tanıydlar ulusnu,
Kaysı eltiad sıyıba alamın!

Aşhanında Karay köp çıdadı,
Ki tutundu Aziz Üretüvden,
Kaysın bütün dunya örnekbe son aldı-
Bu Ömürlü Resimlerden!

Adietleribe kartı öbgelernin
Karay-uvlu rastlıhba tirildi,
Arasında sıylı inamlılarının
Tuvmuş yerin kalkanladı.

Kırım, Çuft-Kale, Micri da Lietuva
Da hallı Lehistan, haz zamandahıley,
Yahşı yalı-üçün öbgelerni süve-
Karay ulanların abreydlar bügünley.

Kerti, biz azbız, ullu tüvül sandan,
Vale, küçümüzge köre, biz kip inamlılar
Da nie zınharlahan edi atalardan-
Kayyam-etedler...ulanlar!

Aynenni

Aynenni

O yaş endi engir oldı,
Yuqla ulım yuqla.
İşançlardan canım toldı,
Yuqla ulım, yuqla.

İnan ulım, kelir vaqıt,
Yuqla ulım, yuqla.
Masal saña yahşı ayttım,
Yuqla ulım, yuqla.

Tañ attığı zemalada
Yuqla ulım, yuqla.
Ketmiy Teñrı Qaraylardan,
Yuqla ulım, yuqla.

Beyom rişon tomar Zeh:

Beyom rişon tomar Zeh:

Ad.. behahma yasad-areç konen şamayim bitvuna:
Bereşit bara Elohim et haşamayim veet haareç: Vehaareç hayta tohu vavohu vehoşeh al-peney tehom veruah Elohim merahefet al-peney hamayim: Vayomer Elohim yehi-or vayehi-or: Vayar Elohim et-haor ki-tov vayavdel Elohim beyn haor uveyn hahoşeh: Vayikra Elohim laor yom velahoşeh kara layla vayehi-erev vayehi-voker yom ehad:

Tan Qoltqası

Tan Qoltqası

Tabu etemin Saña Padışa ol dunyalıq ki şirinligiñe köre qaytardı maña canımnı. Da bar vahtta qayda men canım bilen, men mahtov berem adına.

Tuv Taam-Mordehay Qazaz Z.Ç.L-Qaraimler Ve Şomronlılar Arasında

"Tuv Taam" by
Transliteratsiya etken Avraham Kefeli

Şeela 9: Sen dedin ki men bene Yisraelden min. Bene Yisrael purqa-purqa
halq dır.
Şomronim diyelen halq var, qarayim diyelen halq var, rabbanim diyelen halq
var.
Hangisinden sin ve bunlarin bewle ayri dushmelerinin asli ne dir.

Teshuva: Men qarayim halqindan min, bize bene Miqra derler. Ve bene Yisrael
bevle ayri duşmelerinin asli budir. Iptida Şelomo ham-meleh (alaw
haş-şalom) oldiqtan sonra ogli Rahav`am'nin gununde Yisrael Rahav`am ga
darilip doquz şevet halq qadar ayrilip Yarov`am ben Nevat ni han ettiler.
Salt şevet Yuhuda ve şevet Binyamin ve kohenler ve lewilernin çogu ve
oteki şevetlerinde hasidlari Yeruşalemden Malhut Bet David den ayirilmayip
Rahav`am ben Şelomo'ni han ettiler eki hanliqga bulundilar. Biri birine zit
oldilar ve Yarov`am ben Nevat da duşundi ki gerçek Yisrael Rahav`am'ga
darilip meni han ettiler, lakin Yeruşalemge şaloş regalim çiqinca Bet
ham-Miqdaş'ni ve Malhut Bet-David'ni gorunce aqillari avur. Meni
oldururler dey qorqup Allah Taalaga asi oldu, eki egel yapti: birin Bet-El
de, birin da Dan da qoydi. Yeruşalemge çiqmaniz hag etmeye egeller oldigi
yere geliniz dedi...

Bunlar sefer haq-qodeş'den salt Torah Yohoşuah ni oqurlar, hayri şey
bilmezler, ve sahar-oneş ga olam hab-ba ga MaŞiyah'ga, tihiyat-metim'ge
inanmazlar. Ve durlu durlu daatlari var dir.". (pp. 9-10).

BAHTİLEN DEVLETNİÑ QAVİLİ-Avraham Kefeli

BAHTİLEN DEVLETNİÑ QAVİLİ
Zemanilen bir vaqıtta bahtilen devlet bir birine raskelirler. Devlet demişki bahtğa:
"Men senden ziyada, men murad etsem — adama çoq mal beririm." — der.
Baht da demişki:
"Men senden ziyadayım. Kerçek, sen mal berirsin, amma men yardım etmesem, o berdigin mal hayır etmez — qayıp bolur." — dey qavil eterler ekisi.
Beraber keterler çarşıya, baqarlar: köşe başında bir fuqare eskicilik etip turur.
Barırlar añar. Devlet derki fuqarege: "Bu eskicilikten ne kâr etersin?".
Eskici derki:
— "Ne yapayım? Anı da işlemesem — açımızdan blecekmiz. Andan başqa şiy elimden kelmez." — der.
Devlet çıqarır, fuqarege yuz altın berir:
"Bar, rahat keçil." — dey.
Alır fuqare yÿz altıniı. Sevinerek qayıqğa minip evine kettikte qayıq ter avanar. Fuqareniñ qoynundan halğı yÿz altın kisesi bilen suya aqar.
Fuqare ah-vahilen evine keter.
Sabah olur — gene eskiciligine keter.
Soñ bahtilen devlet yoqlap kelirler, baqarlar — fuqare gene eskicilik işler.
Devlet derki fuqarege:
"Sen gene eskicilik işlermisin?" — der.
Eskici da derki:
"Bevle-bevle bolması bilen deñize tuşti altınlar." — der.
Devlet yÿz altın daha berir:
"Bunı eyi saqla!" - dey çıqarlar, keterler.
Fuqkare altınnı kötÿrÿr evine.
Azbarında bir terek bar emiş.
Çıqarır altınnı kisesin, terekke saqlar.
Soñra bir qarağuş kelir teregiñ qavuşundan. Bu altınnı kisesi bilen alır, keter.
Fuqare, sabah bolduqta, çarşıya ketecek vaqıtta terekke çıqar: "Altınnı baqayım." — dey baqsa — altın yoq.
Ah-vahilen keter çarşıya, başlar eskicilik etmee.
Gene devletilen baht kelirler.
Bu fuqarege baht derki:
"Gene eskicilik ne ÿçÿn işlersin? Ne yaptıñ yÿz altıñı bilen?" — der.
Fuqare da boldığı kibi sbzler. Devlet gene yÿz altın daha berir.
Qarısı bilmez tuz bardağında altın boldıgın, çıqarır, tuzu bardagı bilen berir:
"İstedigiñiz qadar harc etiñiz!" — dey.
Qonşusı alır bardaqnı, kelir evine, baqar — bardaqtan tuz tibinde bir kise altın bar. Alır altınnı: "Ber Allah!" — dey, bardaqnı ketirir, berir.
Badehu bu fuqare altınnı yoqlar — bardaqta altın yoq. Oşaat qarısına sorar:
"Bardaqta yÿz altın bar edi." — dey.
Oşaat qarısı derki:
"Bardaqnı qonşuğa bermiş edim, alar almıştırlar.".
Soñ qonşusuna barır, sorar.
— "Hayır, körmedik." — derler.
Artın fuqare ne yapsın?
Sabah gene keter, başlar eskicilikni yapmaa.
Gene bahtilen devlet kelirler.
Devlet derki:
"Daha ne boldu? Neçun gene eskicilik işlersin?" — der.
Fuqare da bolduğu kibi sözler...
Baht derki devlete:
"Endi tuydıñmı menim senden ziyadı bolduğumu?".
Soñ derki devlet bahta:
"Kel, birlikte bolayıq, şu fuqarege bir yardım eteyik!" — dey.
Yardım eterler — fuqare zengin bolur. Fuqareni piyasçilikten qutarıp, bahtilen devlet savap bolup, Fuqareni zengin eterler.

Şabatta-İtro ve Vaethanan On Sözleri Teñrinin aldıña qatqın

Şabatta-İtro ve Vaethanan On Sözleri Teñrinin aldıña qatqın:
Menmin, Menmin Ad.., da yoqtır Menden başqa yarlığaşlavçı. Men añlattım da yarlığaşlavçı. Men añlattım da yarlığaşladım da eşittirdim, da yoq edi sizge yat, da siz tanıqlarım, sözi Ad..'nıñ, da qulum ki sayladım; anıñ uçun ki bilgeysiz da inanğaysız Maña da añlağaysız ki Men ol, burun Menden yaratılmadı Teñri, da Menden başqa bolmastır. Da Men Ad.. Teñriñ yerinden Misirniñ, xanuz olturğızırmın seni çatırlarda avalığı vahtlarda kibik. Dağı avaldan Men ol, da yoqtır qudratımdan qutqarıvçı, qılsam da küm qayttır anı. Küm işledi da qıldı, çağırdı ol dorlarnı avaldan; Men Ad.. burunğı, da kelesilerdede Men ol. Da Men Ad.. Teñriñ yerinden Misirniñ ; da Teñrinı Menden başqa bilmegin, da yarlığaşlavçı yoqtır Menden başqa. Men Ad.. Teñriñ ol çığarıvçı seni yerinden Misirniñ, keñertkin kilegiñni, da toldururmın anı. Eşitkin ulusım da sözleyim, İsrayelde tanıq eteyim sende; Menmin Ad.., Teñri seniñ.

Mizmor Şir Leyom Şabat

Mizmor Şir Leyom Şabat

Tov Lehodot laadonai ulezamer leşimha elyan: lehagid baboker hasdeha veemunatha baleilot: Alei-asor vaalei-navel alei higayon behinor: Ki simahtani adonai befaoleha bemaasei yadeiha aranen: Ma-gadlu maaseiha adonai meod amku mahşevoteiha: İş baar lo yeda uhesil loyavin et-zot: Bifroah reşaim kemo esev vayaçiçu kol-poalei aven lehişamdam adei-ad: Veata marom leolam Adonai: Ki hine oiveiha Adonay ki-hine oiveiha yovedu yitpardu kol-poalei aven: Vatarem kireim karni baloti beşemen raanan: Vatabet eini beşurai bakamim alai mereim tişmana aznai: Çadik katamar yifrah keerez balvanon yisge: Şetulim beveit adonai behaçrot Eloheinu yafrihu: Od yenuvun beseiva deşenim veraananim yihyu: Lehagid ki-yaşar adonai çuri velo-alata avlata bo: Baruh Adonay leolam Amen veamen:

Hasta Alğışı

Hasta Alğışı

Ad.. rahmetleri bilen ol köpler, da şağavatları bile ol ulular da ol qayyamlar, hayıfsınğay da rahmetlegey da hayıflağay......... ki tüşti hastalığına.

Ad.. rahmetleri bilen ol köpler savuqtırğay anı hastalığından, da oñaltqay anı sızlavından, da kiplegey anı sızlavlı töşek üstüne, da rahmetlegey anıñ üstüne. Da turğuzğay anı, da savuqtırğay hastalığından.

Da qayyam bolğay anıñ üstüne ohuv, ne ki yazılğan: eger tıñlama tıñlasañ avazın Ad..'nıñ, Teñriñnı, da körüngin enayatlarında qılsın, da qulaq salğın saruvlarıña, da saqlağın bar rasimlerın Anıñ, bar ol hastalıqnı ki qoydım Misirde, qoymaymın üstüne, ki Men Teñri oñaltıvçı seni. Da ketirgey Teñri senden bar hastalıqnı da bar sızlavıñnı.

Oñaltqın ey Teñri, da oñalayım, yarılğaşlağın meni da yarılğaşlanayım, ki mahtovlıdır Sen.

Qoltqa bilen oñaltqan endi anı!
Qoltqa bilen oñaltqan endi anı!
Qoltqa bilen oñaltqan endi anı!

Mahtovlıdır Ad.. dunyağa degin.
Qayyam da köni.

Şema Yisrael

Şema Yisrael Ad.. Eloheynu Ad.. Ehad:
(Ehad Eloheynu gadol adonenu kadoş venora şemo leolam vaed:)

Veahavta et Ad.. Eloheyha behol-levavha uvehol-nafşeha uvehol-meodeha:Vehayu hadevarim haele aşer anohi meçavha hayom al-levaveha: Veşinantam levaneyha vedibarta bam beşivteha beveyteha uvelehteha vadereh uveşahbeha uvekumeha: Ukeşartam leot alyadeha vehayu letotafot beyn eyneyha: Uhatavtam al-mezuzot beyteha uvişareyha:

Vehaya im-şamoa tişmeu el-miçvotay aşer anohi meçave ethem hayom leahava et-Ad.. Eloheyhem uleavdo behol-levavhem uvehol-nafşehem:Venatati metar-arçehe beito yore umalkoş veasafta deganeha vetiroşha veyiçhareha:Venatati esev besadha livhemteha veahalta vesavata:Hişamru lahem pen-yifte levavhem vesartem vaavadtem Elohim aherim vehiştahavitem lahem: Vehara af-Ad.. bahem veaçar et-haşamayim veloyihye matar vehaadama lo titen et-yevula vaavadtem mehera meal haareç hatova aşer Ad.. noten lahem: Vesamtem et-devaray ele al-levavhem veal-nafşehem ukeşartem otam leot al-yedhem vehayu letotafot beyn eyneyhem:Velimadtem otam et-beneyhem ledaber bam beşivteha beveyteha uvelehteha vadereh uveşahbeha uvekumeha: Uhetavtam al-mezuzot beyteha uvişareyha: Lemaan yirbu yemeyhem vimey veneyhem al haadama aşer nişba Ad.. laavoteyhem latet lahem kimey haşamayimm al-haareç:

Vayomer Ad.. el-Moşe Lemor: Daber el-beney Yisrael veamarta alehem veasu lahem çiçit al-kanfey vigdeyhem ledorotam venatnu al-çiçit hakanaf petil tehelet: Vehaya lahem leçiçit ureitem oto uzehartem et-kol-miçvot Ad.. vasitem otam velo taturu aharey levavhem veaharey eyneyhem aşer-atem zonim ahareyhem: Lemaaan tizkeru vaasitem et-kol-miçvotay vihyitem kedoşim LEloheyhem Ani Ad.. Eloheyhem aşer hoçeti ethem meereç miçrayim lihyot lahem LElohim ani Ad.. Eloheyhem:

(Ad.. Eloheynu elehad Emet: Vetorato hatemima Emet: Umikdaşo beyt tefilla Emet: Uvniav Emet: Veşabbatotav hammekudaşot Emet:Umiçvotav vehukkotav veed taiv umişpatav vehol devarav Emet:)VaAd.. Elohim emet hu-Elohim hayim umeleh olam mikiçpo tiraş haareç velo-yahilu goyim zamo: Veal-taçel mipi devar-emet ad-meod ki lemişpateha yihalti: Vehaya Ad.. lemeleh al-kol-haareç bayom hahu yihye Ad.. ehad uşemo ehad: Yimloh Ad.. leolam Elohayih Çiyon ledor vador haleluya: Malhutha malhut kol-olamim umemşelteha behol-dor vador:Ki LaAd.. hameluha umoşel bagoyim: (Ad.. meleh Ad.. malah:) Ad.. yimloh leolam vaed: Baruh Ad.. leolam amen veamen:

Tuv Taam-Mordehay Qazaz Z.Ç.L

TUV TAAM
Mordehay Qazaznın z.ç.l. kitabı dır.(Transliteratsiya etken Avraham Kefeli)
(Yisrael evladlarına yaş eken ögretmege borc olğan şıyler).

Şeela: Sen hangi millettensin ve-dilin hangi dır?

Teşuva: İvrİ toqumından mın; Avrağamnın oğlı Yıçhaq, Yıçhaqnın oğlı
Yaaqov, Yaaqovnın evladlarından mın. Milletime Yisrael derler. Ve-
dilimiz Leşon Qodeş dır.

Şeela: Yisrael ümmesi ğayrı ümmelerden ne farqı var?

Teşuva: Yisrael ümmesi sünetli dirler. Gerçek, Yişmael ümmesi de
sünetli dirler, lakin eslendikten sonra sünetlenirler Allahın emirin
zıtına. Lakin Bene-Yisrael Allahın emirine göre doğdığının sekizinci
günü sünetlenirler. Ve-ğayrı milletler mazzal höküminin altında dır.
Yisraelge mazzal höküm etmez. A.T. (Allah Taala) gendi höküm ider.
Onun için BENİ BEHORİ YİSRAEL dedi ve onlara Tora ehsen eyladi ve
MEMLEHET KOĞANİM VE-GOY QADOŞ atadı.

Eger seni unutsam Ey Yeruşalayim

Tagı uçun Çionnıñ ki veran boldı,tilkiler yürüdiler anda.Eger unutsam seni Yeruşalayim,unutqay çalmaqnı oñ qolım,yabuşqay tilim tañlayga,eger sağınmasam seni,eger çığarmasam Yeruşalayimñi ilki üstüne sevinmegimniñ.Da Sen çadıq cumla ol kelgen uçun üstümizge,ki könilik qaldıñ,da biz raşalıq ettik.Qaytqıñ qullarıñ uçun şevatları uçun ulusıñnıñ.Qaytargın bizni Ad.. Saña,da qaytalım,yanğırtqın künlerimizni evvelki kibik.Da boşatqın gunalarımıznı da yazıqlarımızñı da ülüş al~gın bizni.Mahtovlıdır Ad.. dunyaga degin.Qayyam da köni.
Eşitkin ey Teñri avazımnı,qulaq tutqan tefillamñı.Da men yalbaraman Saña ey Ad.. ol vahtta hayırlı,ey Teñri.

Yolğa Çıqmaq Qoltqası

Yolğa Çıqmaq Qoltqası

Teilim 119

Çıraqtır ayağıma söziñ da yarıqlıq yoluma.

(Ps.16:5;17:6;Ps.66:9; Ps.121:3)
Atlamlarımnı tüzügin yahşığa da süründürmegen ayağımnı.

Oñartqın yolımnı da boluşqın maña, bolğın qatımda, qayda ki yürüsem. Amen.

Şelomonun Maşalları

ŞELOMONUN MAŞALLARI
1. MAŞALLARI Şelomonun uvlunun Davidnin; biyinin Yisraelnin.
2. Bilmâ usnu da tıyuvnu; anlama aytmaxlann akılnın.
3. Kabul etmâ tıyuvnu anlama; rastlıxnı törâni da tüzlüklərni.
4. Bermâ tentâklârgâ ustatlıxnı; yaş ulanha bilmâkni da yaxşı sahışnı.
5. Ėşitsə uslu da arttırır kabul etmâkni; da akıllı kuyaşturmaxlarnı kabul ėtâr.
6. Anlama maşalnı da çebâr söznü; sözlârin da tabuşturmaxların.
7. Korxmax Tenridan başlıhı bilmâknin; usnu da tıyuvnu teliər xor ėtâdirlər.
8. Tınlahın uvlum tıyuvun ateynın; da taşlamahın üvrâtüvün aneynın.
9. Ki şirin venets kibik alar başıya; da muncaxlar boyunlarıya.
10. Uvlum ėger yeldâsâlâr seni yazıxlılar; kləməgin.
11. Ėger aytsalar barhın birgəmizgâ andıyıx kannı; astrayıx av könügâ muft.
12. Yutarbız alarnı gör kibik rastlarnı; da tügəllârni ėnüvçülârni kibik kuyuha.
13. Bar abaylı malnı tabarbız; toltururbız üvlârimizni olcadan.
14. Goralıynı tüşürgün ortamızda; bir yançıx bolsun barımızha:
15. Uvlum barmahın yol bıla birgâlârinâ; ayahın ayahıynı yızlarından.
16. Ki ayaxları yamanha yuvuradırlar; da caxtleydırlar tökmâ kannı.
17. Ki muft yayılhandır ol av; közlârindâ bar kanat yesisinin.
18. Da alar kanlann andıydırlar; astreydırlar avlar canlarına.
19. Aleydır yızları bar iştırıvçunun kınhırlıx faydanı; canın yesisinin aladır.
20. Uslar tışxarıda sarneydıilar; oramlarda berâdir avazın.

Mizmor Şükirlik içün

Mizmor Şükürlik uçun

Psalom 92

Yahşıdır mahtov berme Ad..'ğa da zemer aytma adıña, ey biyik Teñri;
añlatma erte bilen şağavatıñnı da inamlığıñnı keçelerde.

Psalom 100

Qıçqırıñız Ad..'ğa, cumla kişileri ol yerniñ!
Qullıq etiñiz Ad..'ğa sevinmek bilen, keliñiz alnına qıçqırmaq bilen!
Biliñiz, ki Ad.. oldır Teñri, Ol yarattı bizni, da anıñdır biz, ulusı da qoyı kütüviniñ.
Keliñiz qabaqlarına şükürlik bilen, azbarlarına-mahtov bilen, mahtov beriñiz añar, mahtañız adın, ki yahşıdır Ad.., dunyağa degindir şağavatı, da dunyadan dunyağa degin inamlığı.

Psalom 119
İlki söziñniñ könidir da cumla şaraatı rastlığıñnıñ.
Psalom 119
Sen sımarladıñ sımarların miçvalarıñnıñ saqlama gayet.

Çisla 28

Da sözledi Ad.. Moşege deme:
sımarlağın İsrayel oğlanlarına da aytqın alarğa: qurbanımnı, otlu qurbanlarımnı issin qabulluğımnıñ saqlañız yuvuqlaştırmağa Maña vadesinde.
Da aytqın alarğa: budır ol otlu qurban, ki yuvuqlaştırğaysız Ad..'ğa: qoylar birer yaşarlar sağlamlar ekini har künde ola dayım;
ol bir qoynı qılğın erte bilen, da ol ekinci qoynı qılğın ol eki ahşam arasına;
da onuncı payı ol kebiçniñ özek minhağai qarışılğan çıqqan yağ bilen, dörtünci payı ol seyikniñ.
olası dayımnıñ, ol sımarlanğan tağında Sinaynıñ, iysine qabullıqnıñ otlu qurban Ad..'ğa;
Da quymağı-dörtüncü payı ol seyikniñ bir qoyğa; qodeşte quyma çağır quymağını Ad..'ğa.
Da ol ekinci qoynı qılğın ol eki ahşam arasına; minhası kibik ol erteniñ da quymağı kibik qılğın otlu qurban issi qabullıqnıñ Ad..'ğa.

İshod 30
Da yandırğanda Aaron ol çıraqlarnı ol eki ıñğırlar arasına, tütetsin anı-gammeşalıq tütüv alnına Ad..'nıñ dorlarıñız sayın.

Paralipomenon 23
Da turma har erte bilen da şükür etme da mahtov berme Ad..'ğa, da alay-ınğır vahtında.

Psalom 69
Mahtov beremin adına Teñriniñ şıra bilen da ululuğın köteremin şükürlik bilen.

Şarab Üstüne Beraha

Mahtovlı Sensin, Ad.. Teñrimiz, Padışa ol dunyanıñ, ol berivçi bizge biyenç da quvanç, alğış da oñarmaq da yaratıvçı yemişin ol borlalıqnıñ! Amen.

Zeher

Alğışlı bolsın esi çadıklarnıñ, ve aqıllılarnıñ, ve tügellilerniñ, ve ezizlerniñ ve dağın esi uçmaqlınıñ ... alğışlı bolsın, da savultır.
Teñrisi İsrayelniñ raatlandırsın anı yahşı yataqta çadıklar arasına, ki yaşaylar cenette, ve yapulsın anı üstüne, naslı yazılmış Torada:

Psalom 149-Teilim 149

Quvanışsınlar hasidler atlıq bilen, sevinişsinler yataqları üstüne!

Psalom 97-Teilim 97

Yarıq balqıy çadıqqa, ve doğrı yüreklilerge-quvanç.
Quvanışsınlar çadıqlar Ad.. bilen ve sıy (Tiriyaki:Sıyı) etiñiz ayruqsı adıña.
Da bolsın canı bağlanğan bavlavğa (Tiriyaki: Bavulğa) tirlige Ad.. Teñrimizniñ.Amen.

Şabatta Yanğıay Aldına

Bolğay qabulluq alnından Ad..'nıñ rahmetleme bizni, da ayama ola qırançnı da ol çaypavçunı, da ol qılıçnı da ol açlıqnı, da yesirlikni da talanmaqnı üstümizden da evleri üstünden bar ulusımıznıñ, da aytayıq: amen.
Bolğay qabulluq alnından Ad..'nıñ qayyam etme bizge bar usluların ulusımıznıñ,: alarnı da ulanların alarnıñ da üvrünivçilerin bar oturuş orunlarında, da aytayıq: amen.
Bolğay qabulluq alnından Ad..'nıñ, ki eşitkeymiz da haberlengeymiz yahşı haberler, yarlığaşlı haberler da uvunçlı haberler dört taraflarından ol yerniñ, da aytayıq:amen.

Yahşı belgi bilen bolğay bizge yañğı ay (artarıq aynıñ, qural aynıñ, başqusqan aynıñ, yaz aynıñ, ulağ aynıñ, çürük aynıñ, ayruqsı aynıñ, küz aynıñ, soğum aynıñ, qış aynıñ, qaraqış aynıñ, süyünç aynıñ, artıqsı aynıñ), qaysı bolır (burunğı, ekinçi, üçünci, dörtünci, beşinci, altıncı, yedinci) kününde aftanıñ.
Yañğırtqay anı Ad.. üstümizge da bar ulusımız üstüne bar orunlarda, qayda ki alar tabuladırlar, yahşılıqqa da alğışqa, biyençke da quvançqa, yarlığaşqa da uvunçqa, beslenmekke da yem tapmaqqa, yahşı eşitivlerge da yahşı haberlerge, da yağmurlarğa vahtlarında da tügel oñaltmaqqa, da aytayıq: amen.
Teilim 89:
Mahtovlıdır Ad.. dunyağa degin! Qayyam da köni.

Yuhuğa Yatmaq Qoltqası

Mahtovlı Sensin, Ad.. Teñrimiz, Padişa ol dunyanı, yiberivçi çömelin tüşniñ közlerime da çirimni bebeklerime.
Da bolğay kilegiñde, Ad.. Teñrim, tüş bermek maña bazlıq bilen, da turmaq maña bazlıq bilen, da kelmeyler maña yuhular yamanlı, yarlığaş bergin maña cumla qazalardan.
Yarıq bergin közlerime yene de, da kelmey maña ölüm tüşi.
Qollarıña bereyim canımnı.
Sen qutardıñ meni endi, Ad.., Doğrı Teñrisi.
Mahtovlıdır Ad.. dunyağa degin. Amen ve amen.

מחתובֿ סניג֒ יוי טג֒רימיז פאדישה ול דוניאני יבריבֿצי צו֞מלין טו֒שניג֒ כוזלרימא דא צירימני בביכ לרימא: דא בולגֿי כילגינדא יוי טג֒רים טו֒ש ברמך מג֒א בזליק בילן דא כלמיילר מג֒א יוכֿולר יאמנלי יארליגֿש ברגין מג֒א ג'ומלא קז לרגאן:
יאריק ברגין כוז לרימא יינא דא דא כילמיי מג֒א ו֞לו֒ם טו֞שי: קול לריג֒א ברים ג'אנימני: סאן קוטרדין מאני אנדי יוי דוגֿרי טג֒ריסי:
מחתובֿלי דיר יוי דוניגֿא דגין: אמן ואמן:

Mizmor 86

Qayırğın, ey Ad.., eşitiviñni, coğap bergin maña, ki yarlı da miskindir men.
Saqlağın canımnı, ki hasiddir men; qutqarğın quluñnı, Sensiñ Teñrim, ol işanğan Saña.
Yarılqağın meni, Ad.., ki Saña çaqırırmın har kün.
Sevindirgin canın quluñnıñ, ki Saña, Ad.., canımnı köterirmin.
Sen, Ad.., yahşı da boşatıvlı, da köpşağavatlı cumla çaqırıvçılarğa.
Qulaq tutqın, Ad.., tefillamnı da tıñlağın avazımnı yalbarmaqlarımnıñ!
Künde tarlığımnıñ çaqırırmın Saña, ki coğap maña.
Yoqtır Seni kibik malahlarda, Ad.., da yoqtır işleriñ kibik.
Cumla uluslar, ki yarattıñ, kelirler da baş urarlar aldıña, Ad.., da sıylarlar adıñnı.
Ki uludır Sen da qılıvçı acayipler; Sensiñ Teñri, yalğız.
Oğratqın maña, Ad.., yolıñnı, yürüyim köniliğiñ bilen; biriktirgin köñülimni adıña qorquvlı.
Mahtarmın Seni, Ad.. Teñrim, da sıylarman adıñnı dunyağa degin.
Ki şağavatıñ uludır üstüme da qutqarırsıñ canımnı tiptegi yerden.
Teñri ! Çayalar turdılar üstüme, da camaatı küçlilerniñ izlediler canımnı; da qoymadılar Seni qarşılarına.
Da Sen, Ad.., rahimlevçi da yarılğavçı Teñri, uzunaçuvlı da köpşağavatlı da köpkönilikni.
Qayırılğın maña da yarılqağın meni; bergin quvatıñnı quluña da qutqarğın oğlın qaravaşıñnıñ.
Qılğın birgeme nişan yahşılıqqa, da körgeyler duşmanlarım da uyalğaylar, ki Sen, Ad.., boluştıñ maña da uvuttıñ meni.

Aşamaqtan Son Beraha

Mahtovlı bolğay beslevçimiz, mahtovlı bolğay toydırıvçımız, mahtovlı bolğay içirivçimiz.
Mahtovlıdır Teñri yem berivçi barıña, ki dunyağa degindir şağavatı.
Tabu etemiz Saña, küçlü Teñrimiz, ki aşadıq berneleriñden da ki yahşılığıñ bilen tiri tutasın bizni.
Mahtovlı bolğay adı Teñriniñ, ol yem berivçi barıña! Amen.

Ötmek üstüne Beraha

Mahtovlı Sensiñ, Ad.. Teñrimiz, Padışa ol dunyanıñ, çığarıvçı ötmek ol yerden! Amen

Qınış (Purim)Bayramı Yırı

Şalom aleykim ,aziz efendi,
Qınış qayırlap,buraya keldik.
Aydıñız dostllar,sevleyik yaşlar,
Eteyik biz de biyuk dualar.

Sizler begenip çoq şen olasız,
Çoq kuküp,kezip,çoq sevinesiz.
Aydıñız dostlar,sevleyik yaşlar,
Sizler quvanıp yırlaq olasız.

Şalom aleykim aziz efendi,
Qınış qayırlap buraya keldik.

Morduhay ister unutılmasın,
Dosttan torığa da atlar qalsıñ.
Oynayıq,kuleyik,
Purim oldıgını bileyik

Bugun bizde,biyuk bayram
Yaradana olsun qurban.
Oynayıq,kuleyik,
Purim oldıgını bileyik.

Utqardı bizni şu amandan
Soyın-sopın pek yamandan.
Oynayık,kuleyik,
Purim oldıgını bileyik

Bulut-A.S.Puşkin

Bulut qap-qara, sen nege davranaysıñ?
Nege açılğan köklerde dolaşaysıñ?
Nege qarartaysıñ yarıh künlerni?
Nege yığlataysıñ çastlı avanı?..

A.S. Puşkinniñ ‘Bulut’ degen menzumesinden bir parçacıq
Qaraim tiline çevirgen – V. Baginskaya-Gürci

Gızlı Yolcı(Poltava Puşkin)

Gızlı Yolcı(Poltava Puşkin)

Bevle keç kim kır at usti
Yildızler ay nuri alti?
Kimnin buceksız, colni aşayır?

Kazak kozler, yol şimala,
Bakınmez hıc saha, sola;
Ne collerda, ne ormanlerda,
Ne hatali suy kecitlerda.

Kılıci par, par parilder,
Kuyninda ahca şakılder,
Nallarinden uckunler sacar,
Kır at yalının yaygen ucar.

Yolcıha ahca lazimdir,
Celikden kılıc murad-dir,
Ahe kır at da-pek sevimli,
Lakin bork her şeyden pahali.

Bork yolına verir cemin
Kır at, ahca ve kılıcin,
Bork ohruna nendin ayamaz,
Canın verir, borkini vermaz.

Ne sabab pek borki korır?
Cun arzuhal anda yatır,
Han Petroska Kocubey yazdi
Zalim katmanı şekvalandı.

Micri-Kair.1938 VII 21.
T.Levi Babovic-5699
Onarmah 1939