Qaraim languages and literatures and Karaism

Qaraim languages and literatures and its Archive Blog Qaraim Tili

QARAIM LANGUAGES AND LITERATURES ONLY

The Qaraim (Karaites) are a religious and cultural group made up of individuals who adhere to the tenets of the Old Testament of the Hebrew Scriptures alone. Their ethnic and religious roots have been a subject of ongoing discussions to the present day.

Over the centuries they have developed their own spiritual and secular literature, creating their own distinct dialects apart from the standard forms of the languages in the areas in which they've lived.

The question is still open as to whether these dialects can be considered independent languages, since they have their own written traditions. These dialects include: Qaraite Hebrew of Constantinople, Qaraite Turkic (several dialects of Crimea, Lithuania, Ukraine), Qaraite Arabic, Qaraite Aramaic, Qaraite Greek of Turkey and the Qaraite Persian dialects.

The number of literary works written in these dialects is enormous, and has hardly been explored. Due to the efforts of their religious opponents, such as the Pharisees, the Qaraim were labeled as an insignificant and unimportant sect.

Since the discovery of the Cairo Geniza, the Dead Sea Scrolls and the Avraham Ben Shemuel Firkovich collections, anthropologists and lingusts no longer consider the Qaraim as such anymore. Qaraim studies have become a hot topic in academic circles, but despite this recent revival of interest in the Qaraim, the linguistic and literary aspect of Qaraim culture remains largely unexamined. This blog is focused SOLELY upon research involving the examination and restoration of the LANGUAGES and LITERATURES of Qaraim.

Wednesday, November 17, 2010

Psalm 23-Ullu Hazan Şimon Firkoviç

Aziz biyim da kütüvçüm - eksik bolmaim yuluvçum
Yaşotluxta yaxtır meni - suv aşıra tınç elt meni.
Canım bolsun quvançlarda - köndər meni rast yızlarda.
Eger barsam qaranğıda - yaratuvçum boç qatımda
İygin tügəl qlaqlarıynı - alar uvutsunlar meni.
Yaraştırğın aşlarımnı - sınıxtırğın duşmanımnı,
Başımnı yəvbə semirtkin - qovuşumnu bögövrətkin.
Yaxşılığıy bolsun mendə - tirligimnin könlərındə.
Qulluğuya sen kiirgin - pir künlərgə yetiştirgin.

(ullu-hazzan Şımon Firkoviç)

עַזיז בּייִים דַכּוּטוּבצוּם - אֵיכּסיכּ בּולמַים יוּלוּבּצוּם,
יַשוטלוּקטא יַטכיר מֵני - סוּב אשירא טינץ אֵילט מֵני.
גַ'נים בּולסוּן קוּבּאנצ לַרדה - כּונדַר מֵני ראסט יִיזלַרדה.
אֵגֵיר בַּרסַם קַרַאנגידה - יַרַטוּבצוּם בּול קאטימדה.
אִייגין טיוּגַאל קלאקלַרייני - אלַר אוּבוּטסוּנלַר מֵני.
יַרַשטירגין אשלַרימני - סיניקטירגין דוּשמַנימני.
בּאשימני יַובַּא סִימירטכּין - קובוּשוּמנוּ בּוגוברַטכּין.
יַחשיליגיי בּולסוּן מֵנדַה - טירליגימנין כּונלַרינדַה.
קוּללוּגוּייַא סֵן כִּיירגין - פּיר כּוּנלַרגַה יֵיטישטירגין.

)אוּללוּ חזן שימעון פירקוויץ

Monday, November 15, 2010

T-ñrı Avraam'ñı Sınay

T-ñrı Avraam'ñı Sınay

Bu vaqialardan soñ, bir T-ñrı Avraamñı sınadı.
-Avraam!-dedi T-ñrı
-Men mındam,-dedi o.
-Oz sevimli, birden-bir oğluñ Yiçaqñı al da, Moriya toprağına bar. Anda Men saña aytacaq bayırlarnıñ birinde oğluñnı qurban çal ve butünley yaq,-dedi T-ñrı.
Avraam saba erte turdı, eşegini yekti, yanına eki hızmetçi oğlanını ve oz oğlu Yiçaqnı aldı. Çalınacaq qurbannı butünley yaqmaq içün odun parlap, oñ T-ñrı aytqan yerge yol aldı. Uçünci kunü Avraam o yerni uzaqta kordi.

Mında eşeknen qalıp turuñız,-dedi. Avraam hızmetçi oğlanlarğa. Men ise oğlannen beraber anda barıp, ibadet etermiz ve sizge qaytırmız.

Avraam çalınacaq qurbannı butünley yaqmaq içün odunlarnı alıp, oğlu Yiçaqnıñ arqasına qoydı. Ozü ise qolına pıçaq ve ateşni aldı. Boyleliknen olar ekisi beraber kettiler.

-Babam,-dedi Yiçaq babasına.
-Ne oğlum?-dep cevap berdi Avraam.
-Mına ateş ve odunlar, amma qurban ayvanı qayda ya?-dedi Yiçaq.
-Oğlum, T-ñrı Ozüne qurban ayvannı tapar,-dedi Avraam. Soñ olar ekisi beraber yolnı devam ettirdiler.

Olar, T-ñrı Avraam'ğa aytqan yerge kettiler.
Anda Avraam qurban çalınğan yerni qurdı, odunlarnı azırladı ve , oğlu Yiçaqnı bağlap, qurban yeri ustüne, odunlar töpesine qoydı. Soñ, oğlunı soymaq içün, Avraam qolunı uzatıp, pıçaq aldı. Lakin Ha-Şemniñ Melegi kokten onı:
-Avraam, Avraam,-dep çağırdı.
-Men mındam,-dedi o.
-Oğlanpa qarşıı qoluñnı koterme, oña asıl bir şey yapma, çünki endi Men bilem ki, sen T-ñrı'dan qorqasıñ ve birden-bire oğluñnı Maña bermege acımadıñ,-dedi Melek.

Avraam baqıp, artında, çalı-çırpı içinde boynuzlarından sarılıp qalğan qoçqarnı kordi.
Avraam barıp, qoçqarnı aldı ve oğlu yerine onı qurban çalıp butünley yaqtı.
Avraam o yerniñ adını Ad..-İre( Ha-Şem tapar) dep qoydı. Onıñ içün şimdi de: Ha-Şemniñ bayırında tapılır,-dep aytalar.
T-ñrı'nıñ Melegi Avraamñı ekinci kere kokten çağırıp, oña boyle dedi:
T-ñrı boyle dep ayta: Ozümnen ant etem ki, sen bu işni boyle yapqanıñ içün ve ozüniñ birden-bir oğluñnı Maña bermege acımağanıñ içün,

Men seni bereketli bağışlarım
ve evlatrıñnı kok yıldızları dayın,
deñiz yalısındaki qum dayın çoq
sayılı eterim.

Seniñ evlatlarıñ duşmanlarını
yeñecekler
ve boysundıracaqlar.
Seniñ evlatlarıñ yardımınen
yer yüzündeki episi milletler bağışlanırlar,
çünki sen Meni diñlediñ.

Soñ Avraam hızmetçi oğlanlarına qayttı, ve olar beraber Beer-Şevağa kettiler. Avraam Beer-Şevada yerleşti.