Qaraim languages and literatures and Karaism

Qaraim languages and literatures and its Archive Blog Qaraim Tili

QARAIM LANGUAGES AND LITERATURES ONLY

The Qaraim (Karaites) are a religious and cultural group made up of individuals who adhere to the tenets of the Old Testament of the Hebrew Scriptures alone. Their ethnic and religious roots have been a subject of ongoing discussions to the present day.

Over the centuries they have developed their own spiritual and secular literature, creating their own distinct dialects apart from the standard forms of the languages in the areas in which they've lived.

The question is still open as to whether these dialects can be considered independent languages, since they have their own written traditions. These dialects include: Qaraite Hebrew of Constantinople, Qaraite Turkic (several dialects of Crimea, Lithuania, Ukraine), Qaraite Arabic, Qaraite Aramaic, Qaraite Greek of Turkey and the Qaraite Persian dialects.

The number of literary works written in these dialects is enormous, and has hardly been explored. Due to the efforts of their religious opponents, such as the Pharisees, the Qaraim were labeled as an insignificant and unimportant sect.

Since the discovery of the Cairo Geniza, the Dead Sea Scrolls and the Avraham Ben Shemuel Firkovich collections, anthropologists and lingusts no longer consider the Qaraim as such anymore. Qaraim studies have become a hot topic in academic circles, but despite this recent revival of interest in the Qaraim, the linguistic and literary aspect of Qaraim culture remains largely unexamined. This blog is focused SOLELY upon research involving the examination and restoration of the LANGUAGES and LITERATURES of Qaraim.

Thursday, December 18, 2014

Peraşa Mikeç-Haftanın Peraşası-Karay Geleneğine göre okunanPeraşa Tis Evdomadas-Aftanıñ Peraşası-Haftanın Peraşası
Bu hafta Şabat Günü itibariyle Karay Geleneğine göre okunan Mikeç Bölümüdür.


Yosef'in, içki ve unlu mamuller sorumlularının rüyalarını doğru olarak çözümlemesinin ardından iki yıl geçmiştir. Firavun iki rüya görür. Bu rüyaları açıklama denemelerinden tatmin olmaz. İçki sorumlusu Yosef'i hatırlayınca Firavun'nun emri ile Yosef hapishaneden çıkarılır. Rüyaları dinler; bunların yakında yedi sene bolluk ve ardından yedi sene ağır bir kıtlık olacağına işaret olduğunu belirtir.
Ardından Firavun'a, bu olağanüstü durumu halledecek düzeyde zeki birini tutmasını tavsiye eder. Firavun bu görevi Yosef'e verir, onu Potifar'ın kızı Asenat'la evlendirir. Yosef işini iyi yapar ve Mısır dünyanın silosu haline gelir. Yosef'in iki oğlu olur: Menaşe ve Efrayim.

Kıtlıktan Kenaan da etkilenir. Yaakov oğullarını yiyecek almaları için Mısır'a gönderir. Yosef'in önüne geldiklerinde Yosef onları tanır, fakat onlar Yosef'i tanımazlar. Satılmasına sebep olan rüyalarını hatırlayan Yosef, kardeşlerine karşı sert bir Mısır'lı lider rolünü oynamaya başlar ve onları casuslukla suçlar. Onlara yiyecek satar, fakat dürüstlüklerinden emin olmak için Binyamin'i getirmelerini söyleyerek bu arada Şimon'u rehin tutar. Bir yandan da hizmetkarlarına ödenen paraları çuvallara gizlice geri koymalarını emreder. Geri dönüş yolunda paraları keşfeden kardeşler paniğe kapılırlar. Başlarından geçenleri Yaakov'a anlatırlar. Yaakov Binyamin'in Mısır'a götürülmesini reddetse de, kıtlık ağırlaşınca durumu kabullenmek zorunda kalır. Yeuda Binyamin'in güvenliğini garanti eder ve kardeşler tekrar Mısır'a inerler.

Yosef kardeşlerini onurlu konuklara yaraşır biçimde ağırlar. Hem babasından hem de annesinden olan tek kardeşi Binyamin'i görünce kendisini tutamaz ve odasına çekilerek ağlamaya başlar. Daha sonra hizmetkarına paraları çuvallara tekrar geri yerleştirmesini, kendi kadehini de Binyamin'in çuvalına koymasını emreder. Kadeh bulununca da Binyamin'in ceza olarak kölesi olmasına karar verir. Yeuda karşı çıkar ve Binyamin yerine kendisini teklif eder; ancak Yosef reddeder. 
 
Пераша Тис Эвдомадас-Афтанынъ Перашасы-Хафтанын Перашасы
Бу хафта Шабат Гуню итибарийле Карай Геленегъине горе окунан Микеч Болюмюдюр.
 
Ёсеф'ин, ички ве унлу мамуллер сорумлуларынын рюяларыны догъру оларак чёзюмлемесинин ардындан ики йыл гечмиштир. Фиравун ики рюя горюр. Бу рюялары ачыклама денемелеринден татмин олмаз. Ички сорумлусу Ёсеф'и хатырлайынджа Фиравун'нун эмри иле Ёсеф хаписханеден чыкарылыр. Рюялары динлер; бунларын якында еди сене боллук ве ардындан еди сене агъыр бир кытлык оладжагъына ишарет олдугъуну белиртир.
Ардындан Фиравун'а, бу олагъанюстю дуруму халледеджек дюзейде зеки бирини тутмасыны тавсие эдер. Фиравун бу гореви Ёсеф'э верир, ону Потифар'ын кызы Асенат'ла эвлендирир. Ёсеф ишини ийи япар ве Мысыр дюньянын силосу халине гелир. Ёсеф'ин ики огълу олур: Менаше ве Эфрайим.
 
Кытлыктан Кенаан да эткиленир. Яаков огъулларыны йиеджек алмалары ичин Мысыр'а гоньдерир. Ёсеф'ин онюне гельдиклеринде Ёсеф онлары таныр, факат онлар Ёсеф'и танымазлар. Сатылмасына себеп олан рюяларыны хатырлаян Ёсеф, кардешлерине каршы серт бир Мысыр'лы лидер ролюню ойнамая башлар ве онлары джасуслукла сучлар. Онлара йиеджек сатар, факат дюрюстлюклеринден эмин олмак ичин Биньямин'и гетирмелерини сёйлеерек бу арада Шимон'у рехин тутар. Бир яндан да хизметкарларына оденен паралары чуваллара гизлидже гери коймаларыны эмредер. Гери дёнюш ёлунда паралары кешфеден кардешлер панигъе капылырлар. Башларындан геченлери Яаков'а анлатырлар. Яаков Биньямин'ин Мысыр'а готюрюльмесини реддетсе де, кытлык агъырлашынджа дуруму кабулленмек зорунда калыр. Еуда Биньямин'ин гувенлигъини гаранти эдер ве кардешлер текрар Мысыр'а инерлер.
 
Ёсеф кардешлерини онурлу конуклара ярашыр бичимде агъырлар. Хем бабасындан хем де аннесинден олан тек кардеши Биньямин'и горюндже кендисини тутамаз ве одасына чекилерек агъламая башлар. Даха сонра хизметкарына паралары чуваллара текрар гери ерлештирмесини, кенди кадехини де Биньямин'ин чувалына коймасыны эмредер. Кадех булунунджа да Биньямин'ин джеза оларак колеси олмасына карар верир. Еуда каршы чыкар ве Биньямин ерине кендисини теклиф эдер; анджак Ёсеф реддедер.

Wednesday, November 5, 2014

Peraşa Vayera-Haftanın Peraşası-Karay Geleneğine göre okunan

Peraşa Tis Evdomadas-Aftanıñ Peraşası-Haftanın Peraşası
Bu hafta Şabat Günü itibariyle Karay Geleneğine göre okunan Peraşa Vayera Bölümüdür.
Kendisini sünnet ettikten üç gün sonra, İbrahimi Tanrı tarafından ziyaret edilir. Üç melek insan şeklinde göründüğü zaman, İbrahim, en ağrılı döneminde olmasına karşın, aceleyle onları karşılar ve çadırına davet ederek misafirperverliğinden yararlanmalarını teklif eder. Meleklerin ağzından bir sonraki yıl içinde bir oğula sahip olacağını duyan Sare güler. Tanrı daha sonra İbrahim'e, Sedom bölgesini yok edeceğini bildirir ve İbrahim af için dua eder. Tanrı bu bölgede elli dürüst kişinin bulunması halinde kararından vaz geçeceğini söyler. İbrahim on kişiye kadar sıkı bir pazarlık yapar; ancak ne yazık ki on tane bile dürüst insan yoktur.

Lot, eşi ve kızları, Sedom ve etrafındaki şehirlere kükürt ve ateş yağmurunun başlamasından çok kısa bir süre önce kurtarılırlar. Lot'un karısı, bunu yapmamaları söylenmesine karşın, arkasına dönüp bakar ve bunun sonucunda tuzdan bir sütun haline gelir. Lot'un kızları, bu yokoluştan sadece kendilerinin kurtulabildiğini düşünürler ve insan ırkının devamı için babalarını sarhoş ederler; ondan çocukları olur. Büyük kızdan Moav, küçüğünden Amon doğar.
Söz verildiği üzere İbrahim ve Sare'nın bir oğlu, Yiçak doğar. Sekizinci günde İbrahim, Tanrı'nın emrine uygun olarak Yiçak'ı sünnet eder. Yiçak'ın sütten kesildiği gün İbrahim bir kutlama düzenler. Yişmael'de dejenere oluşun bazı işaretlerini gören Sare, İbrahim'dan, Hacer ve Yişmael'i evden uzaklaştırmasını ister. Oğlunu evden atma fikri İbrahim'ı rahatsız etse de, Tanrı İbrahim'a, Sare'yı dinlemesini söyler. Çölde susuzluktan neredeyse ölecek olan Yişmael, bir melek tarafından kurtarılır ve Tanrı onun kuvvetli bir milletin babası olacağı sözünü verir.
İbrahim'ı sınamak isteyen Tanrı o sırada 37 yaşına gelmiş olan Yiçak'ı korban olarak sunmasını emreder. İbrahim, gelecek nesilleri konusundaki tüm umudu yok etme ve hayat boyu savunduğu insan-kurbanı-karşıtı söylem ve davranışlarına ters düşme ihtimaline karşın emri yerine getirmek üzere yola koyulur. Tanrı son anda, İbrahim'ı durdurmak üzere bir melek gönderir. Bu sorgusuz itaatkarlığı sebebiyle Tanrı İbrahim'a, Ahfadının
gelecekte günah işleyecek olsa bile, hiçbir zaman düşmanları tarafından tam olarak yok edilmeyecekleri sözünü verir.

Thursday, August 28, 2014

Kutsal Topraklardaki Karay Cemaati Dini Konseyinin 304. Ay Döngüsü 18.yıla göre tayin ettiği 5775 (2014-2015) yılı Dini Bayram ve Oruç Günleri Listesi

Kutsal Topraklardaki Karay Cemaati Dini Konseyinin 304. Ay Döngüsü 18.yıla göre tayin ettiği 5775 (2014-2015) yılı Dini Bayram ve Oruç Günleri Listesi
 
Roş Haşana-Yom Terua-Bıtgı Künü(Yeni Yıl)  26.09.2014
Yom Kippur (Kefaret Günü)-Boşatlıh              05.10.2014

Sukkot-Orah Toyu                                           10.10.2014    
Şemini Açeret                                                      17.10.2014
Çom Şevii-Oruç                                                19.10.2014   
Tevet Ay’ının 10.günü Orucu                           02.10.2015
Purim-Kınış 1.Gün                                              06.03.2015
Layla Seder-Pesah Seder Gecesi                     04.04.2015
Hag AMaççot-Pesah-Tımbıl Hıccı 1.Gün        05.04.2015
Yom Hanafat Ha’Omer                                      05.04.2015

Şevii Aseret-Pesah 7.Gün                                 11.04.2015
Holokost Anma Günü                                        16.04.2015
Şavuot-Aftalar Hıcı                                             24.05.2015
Çom Revii-Revii Orucu                                      26.06.2015
Çom Hamişi-Hamişi Orucu                               24.07.2015
Çom Eyha-Asara BeAv-Eyha Orucu                27.07.2015  
Roş Haşana-Yom Terua-Yeni Yıl (5776 Yılı)   15.09.2015 
 

Monday, August 11, 2014

Petah Tikva Kitabı, Karay Dili, İstanbul Ortaköy Karaim Cemaati 1775, Nasihat Sayfa 51-52

Nasihat

Vucudun Saglıgına

Ziyade sicak ruba giymemeli gunduz ve ziyade sicak şey gece uzerine ortunmemeli. Yazda olmuş kişta olmuş

Sik sik yikamali ayaklari souk suylan. ve caresiz-lik-den made sicak ayak-kabi ilen ayaklari tutmamali:

Çalişmali daim havasi açik olan terde durmaya. Ve faydalanmali ondan er ne vakit ki mumkun isa. Ve er zeman da terledik-te souk içhi içmemeli. Ve mumkun oldugu kadar gendini souk-tan saklamali.

Bir vakit-dar ayak-kabi giymemeli demek ister zoruna çekip. Zire bunun ilen gendini buyuk kefsizlik-lere duşurur:

Sadey hafif yemek ilen beslenmeli. ve bir daha etni çok eksik yemeli ekmekten. Zire kefsizlik-lerin çogu hasil oluyor-lar etni çok yedigimiz-den:

Hiç birvakit has pişmemiş zevzavat ve meyva yememeli-dir

Yatak-ga erken yatmali ve erken kalkmali gerek veycudun sagligini saklamak içun ve gerek gayri faydalar içun. Ve kalktiktan sonra er daim yuzunu ve dahi agzini souk suylan yaykamali ki azav dişleri pekitmek içun. Ve çirime-den dişleri sakinmak içun.

Petah Tikva Kitabı, Karay Dili, İstanbul Ortaköy Karaim Cemaati 1775, Nasihat, 51-52 Sayfa

Бир вакит-дар аяк-каби гиймемели демек истер зоруна чекип. Зире бунун илен гендини буюк кефсизлик-лере душурур:

Садей хафиф емек илен бесленмели. ве бир даха этни чок эксик емели экмектен. Зире кефсизлик-лерин чогу хасиль олуёр-лар этни чок едигимиз-ден:

Хич бирвакит хас пишмемиш зевзават ве мейва емемели-дир

Ятак-га эркен ятмали ве эркен калькмали герек вейджудун саглигини сакламак ичун ве герек гайри файдалар ичун. Ве кальктиктан сонра эр даим юзуну ве дахи агзини соук суйлан яйкамали ки азав дишлери пекитмек ичун. Ве чириме-ден дишлери сакинмак ичун.

Петах Тиква Китабы, Караим-Карай Дили, Истанбул Ортакой Караим Джемаати 1775, Насихат, 51-52 Сайфа

Thursday, August 7, 2014

Kırım Karaylarının dini sergisi yeniden Bahçesaray Çufut Kale’de

 
 

BAHÇESARAY (QHA) - Kırım'ın Bahçesaray bölgesinde yerleşen ve nüfusları giderek azalan Musevi Türk topluluğu olan Karaylar için tarihi öneme sahip Çufut Kale’de bulunan Küçük Kenasa’da (Malaya kenasa) iki yıllık aradan sonra 23 Temmuz tarihinde “Fotoğraflarla Kırım Karaylarının Dini” sergisinin açılış töreni yapıldı.

Sergide Akmescit, Kezlev (Yevpatoriya), Vilnius, Litvanya’nın Trakai şehrinde ve Karayların toplu yaşadığı diğer bölgelerde bulunan kenasaların mimari özellikleri, 19.-20. yüzyıllarda Karay kenasalarının iç mimarisi anlatılıyor, papazın (hazzan) kıyafeti, dini kitaplar ve belgeler yer alıyor.

Sergi, 30 Eylül tarihinde kadar ziyarete açık olacak. Sergi, 9.00-17.00 saatleri arası Pazartesi ve Salı hariç her gün çalışıyor. Giriş serbest.

Karayların sergisi, kapatılması gereken tarihten bir hafta önce, 23 Eylül 2011 tarihinde kapatılmıştı. Kırım Karayları, 2011 yılının Aralık ayında, Bahçesaray Milli Parkı yönetimini, Karayların kültürünü yok etmekle suçlamıştı. Bahçesaray Milli Parkı’nın o dönemki Müdürü Valeriy Naumenko, serginin alarm sisteminin bozulmasından dolayı erken kapatıldığını, tamirden sonra yeniden açılacağını söylemiş, fakat daha sonra iki yıl içerisinde sergi açılamamıştı.

Kaynak= Kırım Haber Ajansı

http://qha.com.ua/karaylarin-dini-sergisi-yeniden-cufut-kale-de-133315tr.html


БАХЧЕСАРАЙ (КЪХА) - Кырым'ын Бахчесарай больгесинде ерлешен ве нюфуслары гидерек азалан Мусеви Тюрк топлулугъу олан Карайлар ичин тарихи онеме сахип Чуфут Кале’де булунан Кучюк Кенаса’да (Малая кенаса) ики йыллык арадан сонра 23 Теммуз тарихинде "Фотогърафларла Кырым Карайларынын Дини" сергисинин ачылыш тёрени япылды.
Сергиде Акмесджит, Кезлев (Евпатория), Вильниус, Литванья’нын Тракаи шехринде ве Карайларын топлу яшадыгъы дигъер больгелерде булунан кенасаларын мимари озелликлери, 19.-20. юзйылларда Карай кенасаларынын ич мимариси анлатылыёр, папазын (хаззан) кыяфети, дини китаплар ве бельгелер ер алыёр.
Серги, 30 Эйлюль тарихинде кадар зиярете ачык оладжак. Серги, 9.00-17.00 саатлери арасы Пазартеси ве Салы харич хер гунь чалышыёр. Гириш сербест.
Карайларын сергиси, капатылмасы герекен тарихтен бир хафта оньдже, 23 Эйлюль 2011 тарихинде капатылмышты. Кырым Карайлары, 2011 йылынын Аралык айында, Бахчесарай Милли Паркы ёнетимини, Карайларын культюрюню ёк этмекле сучламышты. Бахчесарай Милли Паркы’нын о дёнемки Мудюрю Валерий Науменко, сергинин аларм системинин бозулмасындан долайы эркен капатылдыгъыны, тамирден сонра ениден ачыладжагъыны сёйлемиш, факат даха сонра ики йыл ичерисинде серги ачыламамышты.

Wednesday, August 6, 2014

Petah Tikva Kitabı, Karay Dili, Ortaköy Karaim Cemaati 1775, Dua Okumaktan Sonra

Dua Okumaktan Sonra

Mahtuv viralim Hay'ya merhametin ve acayiplarin oglanlarina adamnin k, doydurdu susamiş canni ve aç canni doldurdu neimet

Utanmaz-lar vaktinda fenalik-nin ve gunlerinde kitlik-nin doyar-lar.

Verivçi ekmek cumle ten-ga ki dunya-ga dek merhameti:

Mahtuvli-dir Tanrimiz Tanrisi Dunya-nin ki yedik onin virdigindan ve buyuk eyiligindan tirgizdi bizi.

Mahtuvli-dir sen Hay ol beslagan şol cumla-ni

Petah Tikva Kitabı Saife 35
Ortaköy Karaim Cemaati 1775 yılı


Дуа Окумактан Сонра

Махтув виралим Хай'я мерхаметин ве аджайипларин огланларина адамнин к, дойдурду сусамиш джанни ве ач джанни долдурду неимет

Утанмаз-лар вактинда феналик-нин ве гунлеринде китлик-нин дояр-лар.

Веривчи экмек джумле тен-га ки дунья-га дек мерхамети:

Махтувли-дир Танримиз Танриси Дунья-нин ки едик онин вирдигиндан ве буюк эйилигиндан тиргизди бизи.

Махтувли-дир сен Хай ол беслаган шол джумла-ни

Петах Тиква Китабы Саифе 35
Ортакой Караим Джемаати 1775 йылы
Tuesday, August 5, 2014

Petah Tikva Kitabı, Karay Dili, Ortaköy Karaim Cemaati 1775, Uykudan Kaltıktan Sonra

Yukudan Kaltıktan  Sonra Dua

Şukur ederim ben onune Hay Tanrim Efendisi Cumle Dunyalarnin ve cumle canlarnin ki kurtardin canimi olumden da uyattin beni deren yukumdan da dondurdun canimi tenime selamet ilen.

Mahtuvlo sen Hay Tanrimiz Hanı ol Dunyanin açivçi gozun korlernin da uyandirivçu uyumuşlarni daDonduruvçu canlari olu govdelere çok merhametler ilen:

Dirlik daMerhamet kildin biyleme da saginmakligin sakladi canimi:

Mahtarim seni onun içun ki korkular-lan acayip oldum acayiptirler işlerin da-canim bilir asri eşittir bana sabah ilen merhametinni ki sana işandim bildir mana bu yolnu ki gezerim ki sana kaldirdim canimi ogret bana kilma muradinni ki sensin Tanrim eyi alhemin ilen gezdir beni yerinde dogruluknin dagin yaramazlardan aya kulunu hokum etmesinler banao vakit:

Tamam olurum da pak olurum çok gunah-tan. Ki bilene çesmesi dirliknin yarigin-lan gorelim yarik:

Petah Tikva Sayfa 28-29-30

Юкудан Калтыктан  Сонра Дуа

Шукур эдерим бен онуне Хай Танрим Эфендиси Джумле Дуньяларнин ве джумле джанларнин ки куртардин джаними олумден да уяттин бени дерен юкумдан да дондурдун джаними тениме селамет илен.

Махтувло сен Хай Танримиз Ханы ол Дуньянин ачивчи гозун корлернин да уяндиривчу уюмушларни даДондурувчу джанлари олу говделере чок мерхаметлер илен:

Дирлик даМерхамет кильдин бийлеме да сагинмаклигин саклади джаними:

Махтарим сени онун ичун ки коркулар-лан аджайип олдум аджайиптирлер ишлерин да-джаним билир асри эшиттир бана сабах илен мерхаметинни ки сана ишандим бильдир мана бу ёлну ки гезерим ки сана калдирдим джаними огрет бана кильма мурадинни ки сенсин Танрим эйи алхемин илен гездир бени еринде догрулукнин дагин ярамазлардан ая кулуну хокум этмесинлер банао вакит:

Тамам олурум да пак олурум чок гунах-тан. Ки билене чесмеси дирликнин яригин-лан горелим ярик:


Петах Тиква Сайфа 28-29-30


Monday, August 4, 2014

Çom HaHamişi Beşinci Ayın Orucu Tsom HaHamişi-2014-5774

Çom HaHamişi(Beşinci Ayın Orucu)-Tsom HaHamişi

Kadim Karay Geleneği ve Tanah'a göre 7 Ağustos 2014 Perşembe günü başlamakta, Gece 3:00 kadar yemek yenebilir. Yattıktan sonra sabah kaçta kalkarsanız o zaman oruç başlamaktadır.
 
7 Ağustos Perşembe Akşamı 20:10'da bitmektedir. Çom HaHamişi [Beşinci Ayın Oruç Günüdür).

İsraeldeki Moeçet Hahamim tarafından yeni uygulamaya konmuş daha önceden tespit edilmiş takvime göre(bu takvim Roş Hodeş'in yerkürenin herhangi bir yerinde Roş Hodeş'in gözlemlenmesini yeterli görmektedir ve kabul etmektedir.

Çom HaHamişi [Beşinci Ayın Orucu], beşinci ayın yedinci ve onuncu günlerinde (Babilliler tarafından Av denirdi), Tapınağın yıkılışı ve geriye kalanların sürgünü anma, yazıldığı gibi:


UVaHodeş HaHamişi BeŞiv‘ah LaHodeş Hi’ Şenat Teşa‘-‘Esreh Şanah LaMelekh Nevukhadne’ssar Melekh-Bavel Ba’ Nevuzar’adan Rav-Tabbahim ‘Eved Melekh-Bavel Yeruşalayim. Wayyisrof Et-Beit-Ad.. WeEt-Beit HaMelekh WeEt-Kol-Battei Yeruşalayim WeEt-Kol-Beit Gadol Saraf BaEş. WeEt-Homot Yeruşalayim Saviv Natesu Kol-Heil Kasdim Aşer Rav-Tabbahim. WeEt Yeter Ha‘Am HaNiş’arim Ba‘Ir WeEt-HaNofelim Aşer Nafelu ‘Al-HaMelekh Bavel WeEt-Yeter HeHamon Heghlah Nevuzar’adan Rav-Tabbahim. Umidallat HaAres Hiş’ir Rav-Tabbahim LeKhoremim ULeYoghevim . . . .


[Beşinci ayın yedinci günü, Babil Kralı Nebukadnessar'ın krallığının on dokuzuncu yılında muhafız birliği komutanı ve Babil Kralı'nın danışmanı olan Nebuzaradan Yeruşalayim'e girdi. RAB'bin Tapınağı'nı, kral sarayını ve Yeruşalayim'deki bütün evleri ateşe verip önemli yerleri yaktı. Muhafız birliği komutanı önderliğindeki Kildan ordusu Yeruşalim'i çevreleyen surları yıktı.Komutan Nebuzaradan kentte sağ kalanları, Babil Kralı'nın safına geçmiş kaçakları ve artakalan halkı sürgün etti. Ancak bağcılık ve çiftçilik yapsınlar diye, bazı yoksul insanlara dokunmadı.. . . .] (Melakhim Beit [II Krallar] 25:8-21) ve


UVaHodeş HaHamişi Be‘Asor LaHodeş Hi’ Şenat Teşa‘-‘Esreh Şanah LaMelekh Nevukhadne’ssar Melekh-Bavel Ba’ Nevuzar’adan Rav-Tabbahim ‘Amad LiFenei Melekh-Bavel BiYruşalayim. Wayyisrof Et-Beit-Ad.. . . . .


[ Babil Kralı Nebukadnessar'ın krallığının on dokuzuncu yılında, beşinci ayın onuncu günü, muhafız birliği komutanı Babil Kralı'nın görevlisi Nebuzaradan Yeruşalayim'e girdi. RAB'bin Tapınağı'nı, sarayı ve Yeruşalim'deki bütün evleri ateşe verip belli başlı binaları yaktı. . . . .] (Yirmiyahu [Yeremya] 52:12-31).


Çom Mekubbal Kulehem
Çom Qabul da qolay bolsun.

Sunday, August 3, 2014

Sefer Teilim-Kırım Karayca-Zebur-Yardım Duvası Tefilası

Yardım Duvası-Tefillası

Baş çalğıcı içün. Al-Haşşeminit-Davidniñ Mizmorı.

Qurtar meni, ya HaŞem!
Çünki imanlılar ğayıp oldı,
adam oğullarınıñ arasında işançlılar qalmadı.

Er kes bir-birine yalan ayta,
dudaqları yaltaqlanalar,
yürekleri ekiyuzlüdir,

Er bir yaltaqlanğan ağıznı,
buyük laflar etken tillerni
HaŞem qırıp taşlasın!

Biz tilimiznen yeñecekmiz,
dudaqlarımız biznen!
Kim bizge efendilik yapar?-dey olar.

Fuqareler qıynalalar,
yoqsullar ağlaylar.
Şunıñ içün şimdi turacağım,-dey
HaŞem.

-Olar tuzaqqa tüşürecek adamnı
havfsız yerde saqlaycağım.

HaŞemniñ sözleri,temiz sizlerdir.
Olar topraqtan alınıp, ocaqta
temizlengen,
yedi kere iritilgen kumüşke oşay.

Sen, ya HaŞem, olarnı saqlarsıñ
Sen er vaqıt olarnı boyle adamlardan
qorçalarsıñ.

Adam oğullarınıñ arasında
yaramaylıq yuqarığa koterilgende,
insafsızlar er yerde yureler.


Wednesday, July 23, 2014

Karaylar Kırım Akmescit(Simferopol) Şehrindeki Kenasaya(Kallarına) kavuştu

AKMESCİT / SİMFEROPOL (QHA) - Kırım Başkan Vekili, Kırım Başbakanı Sergey Aksyonov, 23 Temmuz tarihinde “Çolpan” Kırım Karaylar Derneği Başkanı Dmitriy Polkanov’a Kırım Bakanlar Kurulu’nun “Karay kenasası binasının ücretsiz kullanıma verilmesine ilişkin” kararı teslim etti.

Kırım Bakanlar Kurulu Basın Servisi’nin bildirdiğine göre, Dmitriy Polkanov, “Kenasanın geri alınması konusunu derneğimizin kuruluş gününden beri gündeme getiriyorduk. 23 yıl boyunca Kiev’den sadece ret cevapları aldık. Şimdi ise Kırım’ın, evi Rusya Federasyonu’na dönmesinden sonra ilk talebimiz üzerine bina bize iade edildi. Kırım Başkan Vekili Sergey Aksyonov ve Kırım yönetimine Karaylara gösteren dikkat için teşekkür ediyoruz” dedi.Kırım yönetiminin, Kırım’da yaşayan tüm halkların temsilcileri ile işbirliği yapmaya hazır olduğunu belirten Sergey Aksyonov, “Kırım Cumhuriyeti yönetimi, Kırım’da yaşayan tüm halkların temsilcileriyle işbirliği yapmaya hazır. Akmescit’teki kenasanın Karaylara iade edilmesi konusunda sonunda adaletin kazandığını düşünüyorum!” diye kaydetti.

Kırım Başbakan Yardımcısı, Kırım İç Politika, Enformasyon ve İletişim Bakanı Dmitriy Polonskiy, Karay kenasası binasının Akmescit’in mimari incisi olacağından emin olduğunu ifade etti.

Dmitriy Polonskiy, “Kenasanın sadece bir ibadet yeri değil, Akmescit’in mimari incisi olacağından eminim. Kenasanın Karaylara iade edilmesi, Kırım için çok önemli, çünkü küçük ve büyük halkların barış ve uyum içinde yaşaması gerekiyor” diye kaydetti.

Ukrayna'ya bağlı Kırım Özerk Cumhuriyeti Viktor Yanukoviç'in cumhurbaşkanlığı dönemindeki yönetimi, 2012 yılında kenasayı Karaylara iade edileceğini kaydetmişti. O dönemde Kırım Başbakanı Anatoliy Mogilyov ve Kırım Özerk Cumhuriyeti Parlamentosu Vladimir Konstantinov, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Milli Azınlıklar Yüksek Komiseri Knut Vollebaek’a kenasanın 20 Kasım 2012 tarihine kadar Karaylara iade edileceğini vaat etmişti. Ancak bina Karaylara iade edilmedi, Karayların ibadet etmesi için binanın sadece 3. katı ayrılmıştı.

Akmescit’teki kenasa, Karayların 19. yüzyılda Akmescit’te inşa ettikleri ibadethanedir. Kenasa, Kırım’da Karayların sayısının artması nedeniyle Karaimskaya sokağında eski kenasa binasının yanında 1891-1896 yıllarında inşa edilmişti. Kenasa binası, 1936 yılından itibaren Kırım Devlet Televizyon ve Radyosu’nun, radyo stüdyosu olarak kullanılıyordu.
QHA

http://qha.com.ua/karaylar-kenasaya-kavustu-133246tr.html

Kaynak: Kırım Haber Ajansı

Friday, June 6, 2014

Şavuot-Haftalar Bayramı-Aftalar Hıccı-8 Haziran 2014


İyi Akşamlar Değerli Maaminler ve Şimdiden Şabat Şalom,

Karay Takvimine göre 8 Haziran Pazar günü Şavuot (Aftalar Hıccı-Haftalar) Bayramını idrak edeceğiz.

Şavuot-Haftalar Bayramının siz, aileniz ve tüm sevdikleriniz için hayırlara vesile olmasını temenni ederim.

Dileriz ki Bizim, Miçrayim(Mısır)'den çıkış sonrası yekvücud olmaya nail olduğumuz Torat Moşe( Musa'nın Kanunu) biz ve soyumuzdan gelecek olanlara her daim nur olsun. Ha-Şem Meforaş'ın isteği olsun.

T-nrı etrafımızda gerçekleşen mucizeleri, bizler için görünebilir kılsın.

Ağzımızdan çıkan sözcükler ve kalbimizdeki düşünceler O Theos Mas Ha-Şem tarafından kabul edilsin.


Hag Şavuot Sameah-Aftalar Hıccı Qotlu Bolsın


Thursday, January 30, 2014

Peraşa Tis Evdomadas-Peraşa Della Semana-Haftanın Peraşası-Mişpatim

Peraşa Tis Evdomadas-Peraşa Della Semana-Haftanın Peraşası

Bu hafta Şabat Günü itibariyle Karay Geleneğine göre okunan Peraşa Mişpatim Bölümüdür.

Şimdiden Şabat Gününün  Tora İnançlıları  ve Tüm İnsanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ederim.

Sinay'daki tecrübenin ardından T-nrı Ulusu için bir dizi kanun verir. Bunlar arasında, köleler; cinayet, adam kaçırma, saldırı ve hırsızlık konularındaki cezalar; zarar ve tazminatları konu alan medeni kanunlar; borçlanma kuralları; dört çeşit emanetçi ve mahkemelerde adaletin yerine getirilmesi için gereken kurallar vardır.

Peraşa ayrıca yabancılara karşı yanlış davranmamak, yıl içindeki bayramlar, Yeruşalayim'deki Bet-Amikdaş'a getirilmesi gereken tarımsal bağışlar, et ve sütün birlikte pişirilmesi yasağı ve dua konularına değinir. Böylece Mişpatim peraşası, 23 "yap", 30 "yapma" şeklinde olmak üzere, toplam 53 miçva içerir.

T-nrı Bene-Yisrael'i Ereç-Yisrael'e getireceğine söz verir ve buranın sakinlerinin putperest uygulamalarından etkilenmemeleri konusunda uyarır. Bene-Yisrael, Tanrı'nın emrettiği her şeyi "yapacaklarını ve dinleyeceklerini" beyan ederler. Moşe Navinu, Yisrael kampının sorumluluğunu Aaron(Harun) ve Hur'a bırakarak Sinay dağına çıkar ve T-nrı'dan Tora'yı almak üzere orada kırk gün kırk gece kalır.

Şimdiden Şabat Şalom-Şabat Künü Qotlu Bolsun-Kallo Savvato-Şabat Alegres

Sunday, January 26, 2014

Test, Sınav, Sözlü'de başarılı olmak için okunan Beraha-İstanbul Karay Geleneği göre telafuz ile

Kali Evdomada Politima Pisti, İyi haftalar Değerli Cemaat, Şavua Tov Yakarim Maaminim.

Yisrael Karay Cemaati tarafından hazırlanmış Berahot-Kutsamalar Kitabından sizlerle önemli bir daha Berahayı paylaşacağım. Karay Geleneğine göre ders çalışma sırasında veya test-sınav veya sözlüye girmeden evvel okunması gereken bir kutsama duasıdır.Ad..(Adonay) Elohay Velohe Avotay,
Ata Yadaa'ta Et Mişalot
Libi, ki ata bohen kelayot
Va-lev. Uv-yadeha Koah
Le-hoşieni ve-laazor Li
Ul-hazek la-kol. Şelah
Oreha vaamiteha Hema
Yanhuni Be-hol Derahay:
Ana Eloay, Ten li Leşon
Limudim vaazor li lehitrakez
Ul-haçliah lilmod velizkor
Et kol ha-homer la-mivhan.
Azor li le-haşiv bazeman et
Ha-teşuvot ha-nehonot
Şe-yimçeu hen Be-ene
Bohanay veşe-lo yikre li
Şum bilbul o hisus bişat
Ha mivhan. Ana Eloay Zakeni
Lehitkadem Ba-hayim,
Lehaçliah, leyasem letova et
Ma Şe-Ani lomed ve-la-azor
Livne Adam. Ana Ad..
Hoşia'Na, Ana Ad..
Haçliha Na: Ve-yihyu
Le-raçon Aimre Fi Ve-higyon
Libi lefaneha, Ad.. Çuri
Ve-goali: Baruh Ad..
Le-O'lam, Amen VeAmen:

Zor ve Sıkıntıda olunan zamanlarda okunan Beraha-İstanbul Karay Geleneği göre telafuz ile

Kali Evdomada Politima Pisti, İyi haftalar Değerli Cemaat, Şavua Tov Yakarim Maaminim.

Kutsal Topraklardaki Karay Cemaati tarafından hazırlanmış Berahot-Kutsamalar Kitabından sizlerle önemli bir Berahayı paylaşacağım. Karay Geleneğine göre zor ve sıkıntıda olduğumuz zamanlarda okunması gereken bir kutsama duasıdır.Ad.. Elohay Ve-lohe avotay,
Ata yadaa'ta et çarat
nafşi ve-et kol makh-ovay, Ki
Ata bo-khen Kelayot Va-lev.
Uv-yadeha Ko-ah Le-hoşieni
Ve-laazor Li U-l'hazek La-kol.
Şelah Oreha va-amiteha
Hema Yanhuni be-hol
Derahay:
Al-tevi-eni lide nisayon, El
Elyon kpne şamayim vaareç,
Veal Ekaşel be-diburay
Uv-maa'say kenegdeha
Uhneged bene adam uslah
Lehol hatotay ufşaay.
Honeni verahameni şomra
Li Et beri-ut gufi vehaçileni
Mikol pegaim raaim
Umimahalot umikol gezerot
Kaşot. Ten li menuhat nefeş
Veruah, veharhek milibi
Kol yagon, anaha vi-uş
Veten li koah veoçma
Lekayem et kol miçvoteha.
Ve-zakeni laasot çedakot
BeYisrael uvaadam,
Veyismehu bi kol yereeha
Vegam ani esmah bahem.
Şelah birhateha alay veal
Beti veal kol hasideha.
Haşbet milhamot ben
Haamim uvatel sina ben
Bene haadam umale mişalot
Libi letova. Veyihyu leraçon
aimre fi vehigyon libi
Lefaneha, Ad.. çuri
Ve-goali: Baruh Ad..
Leolam, Amen VeAmen

Wednesday, January 1, 2014

Peraşa Tis Evdomadas-Peraşa Della Semana-Haftanın Peraşası-Vaera

Peraşa Tis Evdomadas-Peraşa Della Semana-Haftanın Peraşası
Bu hafta Karay Geleneğine göre Kutsal Topraklardaki

Karay(im) Hahambaşılığının belirlemiş olduğu takvime göre okunan Peraşa Vaera'dır-Çıkış Şemot Kitabının Vaera Bölümüdür.
Vaera
Tanrımız, O Theos Mas Ha-Şem, Moşe ile temasa geçer. "Dört kurtuluş sözü" ile, Bene-Yisrael'i Mısır'ın yükü altından çıkaracağına ve Mısırlılar'ın köleleştirici işlerinden serbest kılacağına, büyük bir güç gösterisi ve sert yargılar eşliğinde Bene Yisrael'i özgürlüğe kavuşturacağına ve Sinay dağında onları Kendisi'ne Halk olarak alacağına söz verir. Bunun ertesinde Tanrı, Bene-Yisrael'i, Avraam, Yiçak ve Yaakov'a söz vermiş olduğu Ülke'ye getirip burayı onlara ebedi bir miras olarak vereceğini bildirir.
Moşe ve Aaron tekrar tekrar Paro'nun huzuruna çıkıp, Tanrı adına "Halkımı salıver ki Bana ibadet edebilsinler" talebinde bulunurlar. Fakat Paro da tekrar tekrar reddeder. Aaron'un asası bir yılana döner ve Mısırlı büyücülerin sihir asalarını yutar. Tanrı bunun ertesinde Mısırlılar'a bir dizi bela gönderir.
Nil'in suları kana dönüşür, ülkeyi kurbağalar istila eder, insan ve hayvanlar bitlerin saldırısına uğrar. Vahşi hayvan sürüleri şehirlere doluşur, bir salgın hastalık evcil hayvanları telef eder, Mısırlılar'ın vücutları, acı veren çıbanlarla kaplanır. Yedinci belada göklerden buz ve ateşin bir arada bulunduğu yıkıcı bir dolu yağar. Buna karşın Paro'nun inadı sürer ve Tanrı'nın daha önce Moşe'ye bildirmiş olduğu üzere, Bene-Yisrael'i salıvermeyi reddeder.